Zienswijze Dorpsraad op de c-NRD Groen Staal – ODNKZG

Zienswijze Dorpsraad op de c-NRD Groen Staal – ODNKZG

20240311 Zienswijze op de c-NRD Groen Staal – zaaknr 12564580 – Google Documenten

Het dorp Wijk aan Zee is als gevolg van de ligging naast de industriezone IJmond en staalbedrijf Tata
Steel Nederland (TSN) één van de zwaarst belaste plaatsen qua gezondheid in Nederland (van alle
woonwijken naast industrie in Nederland blijkt de IJmond het meest ongezond; bron Nivel, 2021). De
Dorpsraad heeft als hoofddoelstelling bevordering van de leefbaarheid van Wijk aan Zee.
In deze volgende fase van voortraject van de MER wordt middels het voorleggen van de NRD een
volgende vorm van participatie ingezet om de besluitvorming te trechteren en te stroomlijnen.
De Dorpsraad heeft kennisgenomen van dit concept-NRD en in onderstaande geven wij onze
zienswijze. Bijgevoegde bijlage ‘brief omwonenden en GP m.b.t. OVV-rapport’ is onderdeel van deze
zienswijze en daarmee zijn de daarin genoemde adviezen en maatregelen ook van toepassing op deze
NRD.

Laatste berichten

Deel deze bericht