Overzicht van meerdere aangenomen moties in de Tweede Kamer van de afgelopen drie jaar die betrekking (kunnen) hebben op Tata Steel, de schadelijke uitstoot en verbetering van de gezondheid van omwonenden.

Overzicht van meerdere aangenomen moties in de Tweede Kamer van de afgelopen drie jaar die betrekking (kunnen) hebben op Tata Steel, de schadelijke uitstoot en verbetering van de gezondheid van omwonenden.

Zo snel mogelijk onafhankelijke continue metingen voor gevaarlijke stoffen en deze ook openbaar maken. (Teunissen cs).
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat handhavers nu afhankelijk zijn van de metingen en data van Tata Steel, maar dat meermaals is gebleken dat de data van Tata Steel incompleet of incorrect is; overwegende dat het voor het goed en tijdig handhaven en om de gezondheid van omwonenden te beschermen, belangrijk is dat de overheid zelf beschikt over actuele meetgegevens; verzoekt de regering om zo snel mogelijk te zorgen voor onafhankelijk, continu en fijnmazig meten van gevaarlijke stoffen bij Tata Steel, inclusief het voor handhaving benodigde cameratoezicht en deze data zo veel mogelijk openbaar beschikbaar te maken, en gaat over tot de orde van de dag.(juni 2024 – motie 28089-310)


Advies van onafhankelijke expertgroep harde voorwaarde in onderhandelingen (Thijssen cs).
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de onafhankelijke Expertgroep Gezondheid IJmond een advies heeft uitgebracht over de noodzaak tot betere bescherming van de gezondheid van omwonenden van Tata Steel; constaterende dat de overheid een zorgplicht heeft, de Omgevingswet de rol van de overheid om de gezondheid op een hoog niveau te beschermen benadrukt, en het een grondwettelijke taak van de overheid is om de volksgezondheid te bevorderen; verzoekt de regering om het overnemen van de adviezen van de Expertgroep Gezondheid IJmond als harde voorwaarde in de onderhandelingen op te nemen en zodanig de gezondheid van de bevolking van de IJmond een volwaardige plaats te geven in de maatwerkafspraken, en gaat over tot de orde van de dag.(juni 2024 – motie 28089 – 307)


Maatwerk moet ook inzetten op versnelde overlastreductie waaraan bedrijf zelf meebetaalt (Erkens cs)
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat een maatwerkafspraak tot verduurzaming van Tata Steel ook moet inzetten op het verminderen van de impact op leefomgeving en gezondheid; overwegende dat het behoud van een staalindustrie van belang is voor de Nederlandse en Europese strategische autonomie en van belang is voor de (regionale) economie; verzoekt het kabinet om in te zetten op voorkeursscenario 3 gedekt uit de klimaatmiddelen waarmee er versneld overlastreductie voor de leefomgeving en omwonenden wordt geboekt en hierbij ook in te zetten op een zo groot mogelijke investering van het bedrijf zelf; verzoekt het kabinet om oversubsidiëring te voorkomen door de mogelijkheid van bijvoorbeeld clawbacks en/of contracts for difference op te nemen in de afspraak, en gaat over tot de orde van de dag. (juni 2024 – motie 28089 – 313)


Maximale handhaving om te voorkomen dat milieuverplichtingen van Tata Steel ten onrechte worden voldaan uit subsidiepot. (Zeedijk).
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het afdekken van grondstoffenvelden per direct bijdraagt aan het verminderen van de overlast van omwonenden van Tata Steel Nederland; constaterende dat het afdekken van grondstoffenvelden en het sluiten van Kooksfabriek 2 via de Omgevingswet verplicht is, maar dat de handhaving van de provincie ontoereikend is; overwegende dat moet worden voorkomen dat via de maatwerkafspraken de belastingbetaler opdraait voor de eerdere verplichtingen van Tata Steel Nederland aan de provincie; verzoekt de regering in te zetten op maximale handhaving van bestaa ndeverplichtingen en daarbij de provincie Noord-Holland te steunen, en gaat over tot de orde van de dag. (juni 2024 – motie 28098 – 315)


Borgen dat industrieel gebruik van kolen op termijn wordt beëindigd. (Rooderkerk).
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende het belang van het verduurzamen van Tata Steel en dat na de eerste fase van de verduurzaming ook een tweede fase, waarbij het gebruik van kolen moet worden beëindigd, zo snel mogelijk moet volgen; overwegende dat voor de elektriciteitsproductie per 2030 een productieverbod op basis van kolen geldt als stok achter de deur en dat de tijdige aankondiging hiervan in 2019 de Staat heeft behoed voor eventuele claims op nadeelcompensatie; overwegende dat dit laat zien dat verduurzaming gebaat is bij helder langetermijnbeleid, omdat het zekerheid geeft aan bedrijven en hun investeringen, aan de maatschappij en aan omwonenden die snakken naar een schone leefomgeving; verzoekt de regering om publiekrechtelijk te borgen dat het industrieel gebruik van kolen op termijn wordt beëindigd, zo snel mogelijk met de uitwerking hiervan te beginnen en de Kamer periodiek over de voortgang hiervan te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. (4 juni 2024)


Tata Steel vragen om snel leveren van data over effecten van plannen op gezondheid en milieu. (Eerdmans).
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat op dit moment nog niet inzichtelijk is wat de effecten van het Groen Staalplan zijn op de gezondheid en het milieu in de omgeving van Tata Steel; overwegende dat het voor de onderhandelingen van belang is om inzichtelijk te hebben welke gezondheidswinst er met het Groen Staalplan van Tata Steel behaald wordt; verzoekt de regering Tata Steel op te dragen die gegevens zo spoedig mogelijk aan te leveren, zodat de onderhandelingen over de maatwerkafspraken zo ingericht kunnen worden dat de effecten van het Groen Staalplan op de gezondheid en het milieu inzichtelijk zijn, en gaat over tot de orde van de dag. (juni 2024 – motie 28089-310)


De regering moet de vergunningverlener (Provincie) helpen scherper te vergunnen dan de BBT opdat bedrijven (zoals Tata) meer doen om ongezonde uitstoot aan te pakken en te voorkomen. (Kostic)
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat volgens jurisprudentie de Richtlijn industriële emissies (RIE) zo moet worden geïnterpreteerd dat alle Europese bedrijven alle passende en preventieve maatregelen moeten nemen om de gezondheid van omwonenden te beschermen; constaterende dat zowel de RIE als de Omgevingswet al de mogelijkheid biedt om scherper te vergunnen dan de best beschikbare technieken (BBT) als de volksgezondheid in het geding is; overwegende dat onder andere in de omgeving van Tata Steel en Chemours de volksgezondheid in het geding is; verzoekt de regering het bevoegd gezag te helpen om zo snel mogelijk alle passende en preventieve maatregelen te nemen om de uitstoot van schadelijke stoffen door grote vervuilers te minimaliseren en de gezondheid van omwonenden en medewerkers te beschermen, en gaat over tot de orde van de dag. (april 2024. Motie 28089-294)


Aanpassing van de regels mbt uitstoot stikstofdioxide zodat de Europese norm ook opgelegd kan worden aan Tata Steel (Bouchallikh)
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Tata Steel met afstand de grootste stikstofbron van Nederland is; overwegende dat Tata Steel nu onnodig veel stikstof uitstoot, omdat veel installaties nog niet over stikstofafvang beschikken; constaterende dat de omgevingsdienst nu niet de Europees geldende stikstofnorm van 500 milligram per kubieke meter kan opleggen aan de kooksfabrieken van Tata Steel, omdat die een uitzondering genieten in de Europese BREF IJzer en Staal uit 2012; overwegende dat Nederland die uitzondering eigenhandig kan schrappen in de Nederlandse regels; verzoekt de regering de Nederlandse regels zo spoedig mogelijk aan te passen zodat de Europese norm van 500 milligram stikstofdioxide per kubieke meter ook opgelegd kan worden aan de kooksfabrieken van Tata Steel, en gaat over tot de orde van de dag. (april 2023)


Het systeem van vergunning, toezicht en handhaving moet centraler worden aangestuurd mede omdat omwonenden nu teveel worden blootgesteld aan schadelijke uitstoot van industrie (Bamenga cs)
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het rapport-Van Aartsen/Sorgdrager concludeert dat substantiële verbetering van het VTH-stelsel vraagt om meer regie en betrokkenheid van bewindspersonen, dat een meer uitgebreide invulling van stelselverantwoordelijkheid moet worden vastgelegd en dat het tijd is voor een stelseldiscussie; overwegende dat omwonenden van industrie onvoldoende worden beschermd tegen schadelijke uitstoot en dat een slecht functionerend VTH-stelsel daaraan bijdraagt; verzoekt de regering om, in lijn met de conclusies van het rapport-Van Aartsen/Sorgdrager, de opties voor stelselwijzigingen in kaart te brengen waarbij er meer ruimte en regie komt voor de bewindspersoon, en deze aan de Kamer voor te leggen, en gaat over tot de orde van de dag. (april 2024 – motie 28089-278)


In kaart brengen wat nodig is om bij handhaving standaard te werken met onafhankelijke emissiemetingen (Bamenga cs).
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat bij diverse industriële bedrijven de standaard is dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het meten van hun emissies; overwegende dat de Expertgroep Gezondheid IJmond aanbeveelt om emissiemetingen te laten uitvoeren door een onafhankelijke organisatie; verzoekt de regering om in kaart te brengen wat er nodig is om onafhankelijke emissiemeting de standaard te maken binnen ons VTH-stelsel, en gaat over tot de orde van de dag (april 2024. Motie 28089-279)


Opvolging geven aan OVV-rapport Industrie en Omwonenden met een actieagenda en streefdata (Grinwis cs).
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de regering naar aanleiding van het OVV-rapport Industrie en omwonenden een actieagenda heeft opgesteld Op weg naar een schone en gezonde industrie; overwegende dat deze actieagenda geen vastgestelde momenten kent waarop de acties afgerond moeten zijn; verzoekt de regering de actieagenda aan te vullen met een tijdlijn en streefdata voor afronding van de acties, en de Kamer vervolgens regelmatig te informeren over de voortgang van deze acties, en gaat over tot de orde van de dag. (april 2024. Motie 28089- 285)


Ism de Expertgroep Gezondheid IJmond per direct starten met een gezondheidsrapportage om gezondheid volwaardig mee te laten doen in maatwerk (Gabriëls cs).
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het terugdringen van gezondheidsrisico’s een absolute voorwaarde moet zijn voor eventuele subsidie aan Tata Steel; constaterende dat de Expertgroep Gezondheid IJmond stellig heeft geadviseerd om een gezondheidseffectrapportage op te stellen in het maatwerktraject waarmee de absolute uitstoot van schadelijke stoffen en de gezondheidseffecten daarvan in kaart worden gebracht; constaterende dat de expertgroep zelfs heeft aangeboden om te helpen bij het opzetten en beoordelen van deze rapportage; verzoekt de regering om per direct te starten met het opstellen van een gezondheidseffectrapportage in samenwerking met de Expertgroep Gezondheid IJmond om gezondheid een volwaardige plaats te geven in het maatwerktraject, en gaat over tot de orde van de dag. (april 2024. Motie 28089-286)


Onderzoeken of gezondheidseffectrapportage dezelfde plek kan krijgen als milieueffectrapportage bij vergunningen aan industrie. (Gabriëls cs).
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft geconcludeerd dat omwonenden van industrie er op dit moment niet op kunnen vertrouwen dat hun gezondheid wordt gewaarborgd door de overheid; constaterende dat het voorzorgsprincipe volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid veel beter moet worden geborgd in het systeem van vergunnen; verzoekt de regering om te onderzoeken of een gezondheidseffectrapportage eenzelfde plek kan krijgen als een milieueffectrapportage in de besluitvorming over omgevingsvergunningen voor industriële bedrijven, en gaat over tot de orde van de dag. (april 2024. Motie 28089-287)


Alleen subsidie aan Tata Steel met harde afdwingbare prestatieafspraken over minimaliseren gezondheidsschade en emissies die bovendien onafhankelijk te verifieren zijn en continue gemeten en gerapporteerd worden (Van Dijk cs).
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Expertgroep Gezondheid IJmond aanbeveelt gezondheid systematisch mee te nemen in de afwegingen rond de vergunningverlening van Tata Steel en de te maken maatwerkafspraken; constaterende dat om gezondheidseffecten een volwaardige plaats te geven in deze afwegingen rondom steunverlening de expertgroep ook adviseert om naast de milieueffectrapportage ook een integrale gezondheidseffectrapportage op te stellen; overwegende dat de regering van plan is in te zetten op het opnemen van een paragraaf over gezondheid in een eventuele maatwerkafspraak; van mening dat meer transparantie in het meten en monitoren van de effecten van de staalproductie op de gezondheid hierbij een essentieel aspect is; verzoekt de regering om alleen overheidssteun in het kader van maatwerkafspraken met Tata Steel te geven als er harde afdwingbare prestatieafspraken zijn gemaakt over het minimaliseren van gezondheidsschade en emissies; verzoekt de regering voorts te borgen dat die prestatieafspraken onafhankelijk te verifiëren zijn en dat deze worden verbonden aan continue metingen en periodieke rapportageverplichtingen, en gaat over tot de orde van de dag. (april 2024. Motie 28089-288)


Structureel cameratoezicht door de omgevingsdienst bij cokesfabrieken 1 en 2 en voldoende budget om daarna snel te kunnen handelen (Van Esch cs)
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat omwonenden camera’s hebben geplaatst die het terrein van Tata Steel in de gaten houden en dat via de actie Spot de Gifwolk al meer dan 400 gifwolken zijn gemeld; overwegende dat de omgevingsdienst is gestart met cameratoezicht bij Tata Steel, maar dit slechts een pilot is en enkel gericht op Kooksfabriek 2; overwegende dat de omgevingsdienst aangeeft dat wanneer een verdachte situatie op de beelden te zien is, het vervolgonderzoek niet eenvoudig is en veel tijd kost; verzoekt de regering om te zorgen voor structureel cameratoezicht bij zowel Kooksfabriek 1 als 2 van Tata Steel, waarmee het mogelijk wordt om incidenten met rauwe kooks visueel te beoordelen, en de realtimegegevens 24/7 openbaar te houden; verzoekt de regering tevens om in gesprek te gaan met de provincie Noord-Holland, zodat de omgevingsdienst genoeg budget en capaciteit krijgt om ook snel te kunnen handelen op basis van de camerabeelden, en gaat over tot de orde van de dag. (oktober 2023. Motie 22343-376)


Rijk moet omgevingsdiensten meer ondersteunen met o.m. kennis en capaciteit. (Van der Graaf).
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het rapport Om de leefomgeving uit 2021 van de Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving reeds concludeerde dat het omgevingsdiensten vaak aan kennis, capaciteit en doorzettingsmacht ontbreekt om hun taken goed uit te voeren, mede doordat het Rijk geen overkoepelende regie voert; overwegende dat uit het OVV-rapport Industrie en omwonenden opnieuw blijkt dat omgevingsdiensten tekort hebben geschoten in de uitvoering van hun VTH-taken; verzoekt de regering haar regiefunctie in het VTH-domein breder invulling te geven en daartoe de omgevingsdiensten beter te ondersteunen met kennis, capaciteit en doorzettingsmacht, de Kamer hierover voor de zomer te informeren, en eventuele financiële consequenties te verwerken in de begroting voor 2025, en gaat over tot de orde van de dag. (oktober 2023. Motie 22343-380)


Voorzorgprincipe en aansprakelijkheid bedrijfsleven meenemen in actieagenda nav OVV-rapport Industrie en Omwonenden (van der Graaf).
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat in de kabinetsreactie op het OVV-rapport Industrie en omwonenden niet gesproken wordt over het voorzorgsprincipe en aansprakelijkheid van het bedrijfsleven; verzoekt de regering het voorzorgsprincipe en aansprakelijkheid van het bedrijfsleven te verwerken in de kabinetsreactie op het rapport en de daaruit voortvloeiende actieagenda, en gaat over tot de orde van de dag.
(oktober 2023. Motie 22343-381)


Onderzoek naar effecten op gezondheid en milieu van verschillende scenario’s voor Tata Steel (Van Esch cs).
De Kamer, gehoord de beraadslaging, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Staatssecretaris in september 2021 heeft toegezegd dat er op zoek zou worden gegaan naar een partij die de effecten op gezondheid en milieu van de verschillende toekomstscenario’s van Tata Steel onafhankelijk en transparant in beeld kan brengen; constaterende dat hierbij ook werd verwezen naar de startnotitie MKBA toekomstvarianten Tata Steel IJmuiden, gemaakt door CE Delft; constaterende dat de Staatssecretaris deze toezegging tot nu toe niet nakomt; verzoekt de regering alsnog de effecten op gezondheid en milieu van de verschillende toekomstscenario’s van Tata Steel onafhankelijk en transparant in beeld te brengen, waaronder ook recycling en het afschalen van de fabriek, en gaat over tot de orde van de dag. (oktober 2023. Motie 30175-451)


Afspraken met Tata Steel over versneld uitfaseren van de meest vervuilende onderdelen in verband met urgentie loskoppelen van datum overgaan op groen staal (Thijssen en Kröger).
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er maatwerkafspraken worden gemaakt met Tata Steel om groen staal te produceren; constaterende dat de Kamer heeft verzocht om in de maatwerkafspraken met Tata concrete en juridisch afdwingbare afspraken te maken over het zo snel mogelijk uitfaseren van de meest vervuilende onderdelen; overwegende dat het voor de omwonenden van Tata Steel die nu ernstige gezondheidsproblemen ervaren en gemiddeld 2,5 maanden korter leven door de uitstoot van het bedrijf van groot belang is dat deze vervuiling zo snel mogelijk stopt; verzoekt de regering om in de maatwerkafspraken met Tata Steel het overgaan op groene staalproductie in de tijd los te koppelen van de afspraken om de meest vervuilende productieprocessen versneld uit te faseren, en gaat over tot de orde van de dag. (oktober 2023. Motie 36410 XIII 52)

Toezichthouders (zoals die op Tata Steel) meer instrumenten voor maatregelen tegen bedrijven te geven teneinde gezondheid omwonenden beter te beschermen. (Van Esch cs)
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de OVV in het rapport Industrie en Omwonenden concludeert dat burgers beter beschermd moeten worden tegen de uitstoot van industriële bedrijven; overwegende dat Zuid-Holland de vergunning van Chemours wilde aanscherpen, maar is teruggefloten door de rechter; overwegende dat Noord- en Zuid-Holland vragen om meer instrumenten om maatregelen te kunnen nemen tegen bedrijven zoals Tata Steel en Chemours; overwegende dat in Noord-Holland een motie is aangenomen waarin alle Tweede Kamerleden en het kabinet worden opgeroepen om gezondheid op de eerste plaats te zetten, door onder andere te komen met meer instrumentarium; verzoekt de regering om bevoegde gezagen meer instrumenten te geven zodat zij maatregelen kunnen nemen tegen bedrijven en bedrijfsprocessen, om de gezondheid van omwonenden en werknemers beter te beschermen, en gaat over tot de orde van de dag. (Oktober 2023. Motie 33118-262)
Onderzoek naar hoe wet- en regelgeving effectiever kan worden ten bate van gezondheid omwonenden (Beckerman cs).
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in zijn rapport Industrie en Omwonenden concludeert dat de gezondheid van Nederlanders die rondom industriegebieden wonen niet wordt gegarandeerd, zelfs als milieunormen worden nageleefd; constaterende dat asfaltproducenten bij overschrijding van milieunormen wegkomen met minimale boetes; verzoekt de regering onderzoek te doen naar hoe wet- en regelgeving aangepast kan worden om de gezondheid van omwonenden beter te garanderen, en gaat over tot de orde van de dag (oktober 2023. Motie 33118-268)


Lobbyen voor tijdig updaten van BBT-conclusies (binnen de daarvoor geldende termijn van acht jaar) (Haga cs).
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de best beschikbare technieken zoals vastgesteld door de Europese Commissie de basis vormen voor het milieubeleid in Nederland; constaterende dat in de Richtlijn industriële emissies staat dat de Europese Commissie ernaar moet streven dat de BBT-referentiedocumenten uiterlijk acht jaar na de publicatie van de vorige versie moeten zijn bijgewerkt; overwegende dat belangrijke BBT-conclusies, zoals de BBT-conclusies voor de ijzer- en staalindustrie, al meer dan tien jaar niet zijn herzien; overwegende dat het uitblijven van nieuwe BBT-conclusies bevoegde gezagen en omgevingsdiensten dwarszit bij het beschermen van omwonenden tegen schadelijke uitstoot van de industrie; verzoekt de regering om als Nederland de Europese Commissie te wijzen op het streven om BBT-referentiedocumenten uiterlijk acht jaar na de publicatie van de vorige versie te hebben bijgewerkt; verzoekt de regering om in Europa te pleiten voor, en zo mogelijk een kopgroep te vormen met andere landen, het zo snel mogelijk, doch uiterlijk voor 31 december 2024, herzien van de BBT-conclusies voor de ijzer- en staalindustrie, en gaat over tot de orde van de da. (Oktober 2023. Motie 33118-269)


Het voorzorgsbeginsel beter verankeren in wet- en regelgeving en juridische mogelijkheden van voorzorgprincipe te onderzoeken. (De Hoop cs).
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de overheid de grondwettelijke taak heeft om het leefmilieu en de volksgezondheid te beschermen en te verbeteren, maar dat er op dit moment onacceptabele gezondheidsgevolgen zijn door de industrie, waaronder rond Tata Steel en Chemours; overwegende dat de OVV in zijn recente advies Industrie en Omwonenden adviseert om het voorzorgsprincipe beter in het systeem van vergunnen van persistente stoffen te verankeren; verzoekt de regering om op korte termijn in overleg met bevoegde gezagen en omgevingsdiensten met een voorstel naar de Kamer te komen om het voorzorgsprincipe beter in wet- en regelgeving te verankeren; verzoekt de regering voorts om in overleg met bevoegde gezagen te onderzoeken welke juridische mogelijkheden er zijn om in het licht van het voorzorgsprincipe alles te doen wat mogelijk is om verdere gezondheidsrisico’s tegen te gaan en de Kamer hier voor het einde van het jaar over te informeren, en gaat over tot de orde van de dag.(oktober 2023- Motie 33118- 271)


Met OM overleggen over mogelijkheid leidinggevenden bij ernstig milieudelict te vervolgen en onderzoeken hoe dit in het buitenland is geregeld. (Hagen cs).
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat bedrijven als Tata Steel en Chemours zowel hun zorgplicht jegens de omgeving en/of wettelijke milieuvereisten, als voorwaarden van de respectievelijke vergunningen niet hebben nageleefd; overwegende dat het OM de mogelijkheid heeft om naast een onderneming ook de leidinggevende van die onderneming te vervolgen; overwegende dat het OM niet vaak ervoor kiest om gebruik te maken van deze mogelijkheid tot vervolging van leidinggevenden van vervuilende bedrijven; verzoekt de regering om in gesprek te gaan met het OM over de mogelijkheid om in het geval van een ernstig milieudelict vaker naast de onderneming ook de leidinggevenden te vervolgen, en hierover te rapporteren aan de Kamer; verzoekt de regering om te onderzoeken hoe de vervolging van leidinggevenden van bedrijven die ernstige milieudelicten hebben begaan in het buitenland is geregeld, en hierover te rapporteren aan de Kamer, en gaat over tot de orde van de dag. (oktober 2023, motie 33118-273)


Meer capaciteit, bevoegdheid en middelen zodat omgevingsdienst bij Tata onafhankelijk en pro-actief metingen kan uitvoeren. (Van Esch cs).
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied afhankelijk is van emissiemetingen van Tata Steel zelf; constaterende dat de omgevingsdienst recent aangifte heeft gedaan tegen Tata Steel, omdat niet kan worden bepaald of de kooksfabrieken voldoen aan de norm uit de vergunningverlening; verzoekt de regering in gesprek te gaan met de provincie Noord-Holland, met als doel de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied de capaciteit, bevoegdheid en middelen te geven om onafhankelijk en proactief emissiemetingen te kunnen uitvoeren bij Tata Steel, en gaat over tot de orde van de dag. (september 2023. Motie 28089-253)


Onafhankelijk toezicht op doelmatige besteding verduurzamingssubsidies door bedrijven. (Thijssen en Kröger).
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat miljarden aan publiek geld wordt gebruikt om de verduurzaming van de industrie mogelijk te maken; overwegende dat de besteding hiervan goed moet worden verantwoord en deze taak niet in de handen moet liggen van een uitkerende of ontvangende partij; verzoekt de regering om een onafhankelijke partij aan te wijzen die erop toeziet dat subsidies voor het verduurzamen van de industrie doelmatig worden besteed en dit te delen met de Kamer, en gaat over tot de orde van de dag. (december 2022. Motie 29826-169)


Concrete, juridisch afdwingbare eisen in maatwerkafspraken door bv reductie-eisen PAK’s, fijnstof en andere schadelijke stoffen. (Hagen).
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de hoeveelheid kankerverwekkende PAK-stoffen die neerdaalt in de omgeving van Tata sinds 2020 niet is afgenomen; overwegende dat omwonenden van Tata significant meer last hebben van hart- en vaataandoeningen, hoge bloeddruk en andere klachten; overwegende dat het kabinet in gesprek is met Tata over het opstellen van maatwerkafspraken met als doel CO2-reductie en verbetering van de leefomgeving; verzoekt de regering om in de maatwerkafspraken met Tata ook concrete juridisch afdwingbare eisen op te nemen ten aanzien van gezondheidswinst, bijvoorbeeld door het stellen van reductie-eisen voor PAK’s, fijnstof en andere schadelijke stoffen, en gaat over tot de orde van de dag. (december 2022, motie
30175-421)


Concrete, juridisch afdwingbare eisen in maatwerkafspraken over snel uitfaseeren van de meest vervuilende onderdelen. (Hagen).
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de hoeveelheid kankerverwekkende PAK-stoffen die neerdaalt in de omgeving van Tata sinds 2020 niet is afgenomen; constaterende dat de kooksfabrieken hoofdverantwoordelijk zijn voor de uitstoot van kankerverwekkende PAK-stoffen; overwegende dat omwonenden van Tata significant meer last hebben van hart- en vaataandoeningen, hoge bloeddruk en andere klachten; overwegende dat het kabinet in gesprek is met Tata over het opstellen van maatwerkafspraken met als doel CO2-reductie en verbetering van de leefomgeving; verzoekt de regering om in de maatwerkafspraken met Tata concrete en juridisch afdwingbare afspraken te maken over het zo snel mogelijk uitfaseren van de meest vervuilende onderdelen, en gaat over tot de orde van de dag. (december 2022, motie 30175-422)


Voorstel tot circulaire-economiewet (met name om grondstoffengebruik terug te dringen.(Hagen cs).
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de transitie naar een circulaire economie de oplossing biedt voor veel grote problemen waar we vandaag de dag voor staan, zoals de klimaatcrisis, de biodiversiteitscrisis en de uitputting van onze wereldwijde grondstoffenvoorraad; constaterende dat Nederland zich als doel heeft gesteld per 2030 het grondstoffengebruik met 50% terug te dringen en per 2050 volledig circulair te zijn; overwegende dat de ICER in 2021 concludeerde dat een intensivering nodig is omdat het grondstoffengebruik sinds 2010 nauwelijks veranderd is; overwegende dat er momenteel weinig sturing wordt gegeven in onze wetgeving aan ons grondstoffenbeleid; verzoekt de regering met een voorstel voor een circulaire-economiewet te komen, en gaat over tot de orde van de dag. (december 2022, motie 36200 XII-motie 56)


Geld uit Klimaatfonds om ook circulaire koplopers te stimuleren. (Hagen).
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat inzetten op een circulaire economie een effectief middel is in de klimaataanpak, omdat het toepassen van circulaire strategieën de vraag naar grondstoffen omlaag brengt; overwegende dat desondanks de gelden uit het Klimaatfonds op dit moment vooral op klimaat en CO2-besparing worden ingezet; constaterende dat het huidige beleid onvoldoende is om tot een circulaire economie te komen; overwegende dat toonaangevende circulaire bedrijfsmodellen bijdragen aan klimaatdoelen, omdat ze levensduur verlengend, volledig circulair zijn of een deelservice leveren en daardoor productie van nieuwe producten uitstellen of zorgen dat dit uitblijft; constaterende dat financiering en garantstelling voor deze bedrijfsmodellen lastig is omdat er geen gestandaardiseerde norm is voor financiële instellingen, waardoor pioniers moeite hebben met het aantrekken van geld van investeerders; verzoekt de regering om bij de besluitvorming over en binnen de kaders van het Klimaatfonds een regeling uit te werken om circulaire koplopers te ondersteunen en zo de transitie naar een circulaire economie te versnellen, gaat over tot de orde van de dag. (dec 2022, motie 36200 XII- 57)


Vrijblijvendheid vermijden mbt de richtlijnen voor kwaliteit van bodem en water. (Van Esch)
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de regering structurerende keuzes heeft gepubliceerd om water en bodem sturend te laten zijn; constaterende dat de voorgenomen keuzes nog geen wettelijke verankering hebben; constaterende dat door een te vrijblijvende aanpak de doelen van de Kaderrichtlijn Water de afgelopen 22 jaar nauwelijks dichterbij zijn gekomen; verzoekt de regering bij de uitwerking van de structurerende keuzes vrijblijvendheid zo veel mogelijk te vermijden, en de Kamer halfjaarlijks te informeren over de uitwerking én gekozen wettelijke borging, en gaat over tot de orde van de dag. (december 2022. Motie 36200 XII 73)

Overstap naar groen staal (goed voor oa de leefomgeving) versnellen en centraal coördineren. (Erkens en Boucke)
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat een versnelde overstap naar waterstof bij Tata Steel IJmuiden goed zou zijn voor het klimaat, de leefomgeving en de economie; constaterende dat het voor snelle uitvoering randvoorwaardelijk is dat er geen vertraging wordt opgelopen op het gebied van vergunningsverlening en relevante procedures; verzoekt de regering om de – voor de overstap naar een groene staalproductie relevante – vergunningstrajecten en procedures waar mogelijk te versnellen en centraal te coördineren, en gaat over tot de orde van de dag. (december 2021. Motie 32815-950)


Onderzoek naar hoe bedrijven belonen voor circulariteit omdat dit het klimaatbeleid. (Bontenbal en Grtinwis)
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de circulaire economie richting 2030 kan zorgen voor 7,2 megaton extra CO2-reductie in Nederland en nog 4,9 megaton meer in het buitenland; constaterende dat het klimaatbeleid vooral gefocust is op het beperken van Nederlandse uitstoot (scope 1- en scope 2-emissies), terwijl circulaire economie juist internationale ketens omvat waarbij CO2-reductie vaak elders in de keten buiten Nederland wordt bewerkstelligd (scope 3-emissies); overwegende dat klimaatbeleid en circulaire-economiebeleid elkaar kunnen versterken als bedrijven worden beloond voor de emissiereducties die zij verderop in de keten realiseren; constaterende dat er tot op heden geen systematische aanpak op het gebied van scope 3-emissies bestaat; verzoekt de regering uit te werken op welke wijze klimaatbeleid en circulaire economie elkaar kunnen versterken; verzoekt de regering uit te werken op welke wijze bedrijven kunnen worden beloond voor het realiseren van emissiereducties in de keten en op welke wijze scope 3-emissies in de beleidsinstrumenten kunnen worden ingepast, en gaat over tot de orde van de dag. (december 2021. Motie 32813-952)


Geen nieuwe subsidierelaties met Tata Steel zonder harde afspraken over te behalen gezondheidswinst (Leijten en Van Raan)
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er bij het plan voor het verduurzamen van de staalproductie, dat inmiddels is omarmd door Tata Steel Limited, vele honderden miljoenen subsidies worden verwacht van de overheid; spreekt uit dat er geen nieuwe subsidierelaties mogen worden aangegaan zonder harde afspraken over de te behalen gezondheidswinst in de omgeving, en gaat over tot de orde van de dag. (september 2021. Motie 32813-824)


Roadmap Plus zoveel mogelijk omzetten in juridisch afrekenbare doelen. (Thijssen cs)
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat Tata Steel IJmuiden een eigen plan – de Roadmap Plus – heeft om de uitstoot naar de omgeving te verminderen; van mening dat het goed is dat er eigen plannen zijn, maar dat Rijk en regio Tata Steel IJmuiden niet op zijn blauwe ogen moeten geloven; verzoekt de regering, om in samenwerking met provincie Noord-Holland de Roadmap Plus zo veel mogelijk om te zetten in juridisch afrekenbare doelen; en gaat over tot de orde van de dag.(september 2021. Motie 32813-826)


Plan van aanpak voor dec 2021 van rijksoverheid en NH opdat omwonenden geen onacceptabele gezondheidsrisico’s meer lopen(Thijssen cs)
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het RIVM aangeeft dat blootstelling aan de huidige hoeveelheden lood en kankerverwekkende stoffen in de IJmond ongewenst is voor de gezondheid van kinderen; van mening dat het onacceptabel is dat kinderen in de IJmond niet zorgeloos buiten kunnen spelen; verzoekt de regering om, in samenspraak met de provincie Noord-Holland een plan van aanpak te maken, zodat de bewoners in de IJmondregio geen onacceptabel gezondheidsrisico meer lopen en dit op de kortst mogelijke termijn naar de Kamer te sturen, in elk geval voor 1 december 2021, en gaat over tot de orde van de dag.( september 2021. Motie 32813-827)


Maximaal ruimte benutten bv met art 18 van IndustriëleEemissie Richtlijn (IED) om strengere uitstootnormen in te voeren (Van der Lee cs)
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat uit het RIVM-rapport Gezond in de IJmond 2020 blijkt dat stof in IJmond veel PAK en metalen bevat met grote negatieve gevolgen voor de omwonenden; overwegende dat de huidige normen kennelijk niet voldoende zijn; constaterende dat artikel 18 van de Industriële Emissie Richtlijn (IED) ruimte biedt om strengere voorwaarden toe te passen die meer vereisen dan de best beschikbare technieken; verzoekt de regering te onderzoeken hoe deze ruimte maximaal benut kan worden en strengere normen ingevoerd en gehandhaafd kunnen worden, en gaat over tot de orde van de dag. (september 2021. Motie 32813-828)


Borgen dat gezondheidseffecten in de onderzoeken naar een duurzame staalproductie integraal worden meegewogen en onderzoek naar juridische instrumenten om op korte termijn de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren (Boucke cs)
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het recente RIVM-onderzoek concludeert dat de uitstoot van de staalproductie in IJmuiden tot negatieve gezondheidseffecten leidt; overwegende dat de gezondheid van omwonenden beschermd dient te worden; overwegende dat de staalindustrie in IJmuiden van grote toegevoegde waarde is voor de Nederlandse werkgelegenheid en economie; verzoekt de regering, te borgen dat in lopende en toekomstige onderzoeken naar een duurzame staalproductie de gezondheidseffecten integraal wordt meegewogen, verzoekt de regering, te onderzoeken welke juridische instrumenten de lokale, regionale en landelijke overheden hebben om op korte termijn de leefomgevingskwaliteit te verbeteren, verzoekt de regering, inzichtelijk te maken welke randvoorwaarden zoals regelgeving, infrastructuur en vergunningen nodig zijn voor de omslag naar waterstof, en de Kamer daarover te rapporteren voor het einde van het jaar, en gaat over tot de orde van de dag. (september 2021. Motie 32813-830)


Borgen dat er geen subsidies voor vergroening van industrie worden afgegeven die gezondheidsschade in stand houden of zelfs vergroten. (Van der Lee en Thijssen).
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen van industriële installaties zowel winst als verlies voor de volksgezondheid kan opleveren; constaterende, dat nu Tata Steel besloten heeft niet voor een CCS oplossing te gaan het door het RIVM geschetste risico op een verdere verslechtering van de volksgezondheid gelukkig vermeden wordt; overwegende, dat een dergelijk effect wel zou kunnen optreden bij andere projecten die meedingen naar een SDE++ subsidie; verzoekt de regering, goed in de SDE++ regeling te borgen dat er geen subsidiebeschikkingen worden afgegeven, die kunnen leiden tot een bestendiging of zelfs verslechtering van ernstige schade aan de volksgezondheid, en gaat over tot de orde van de dag. (september 2021. Motie 32813-829)


Subsidie die voor CO2-opslag was bestemd nu beschikbaar maken voor vergroening via DRI en EAF. (Van Haga) .
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er nu alleen een subsidieregeling is voor CO2-afvang en -opslag; overwegende dat Tata Steel heeft besloten te zullen overstappen op groene waterstof en daarmee te kiezen voor een vernieuwing van de installaties; verzoekt de regering, het betreffende subsidiebedrag beschikbaar te stellen voor de route waarbij de ovens direct vernieuwd en verduurzaamd worden, en gaat over tot de orde van de dag. (september 2021. Motie 32813-831)


Onderzoeken hoe cumulatie ZZS voortaan kan worden meegewogen in vergunningverlening (Grinwis cs)
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat cumulatie bij de emissie van zeer zorgwekkende stoffen tot op heden niet wordt meegenomen bij de vergunningverlening; overwegende dat hierdoor de gezondheidsrisico’s van omwonenden niet goed kunnen worden ingeschat; verzoekt de regering, te onderzoeken of en hoe cumulatie bij de emissie van zeer zorgwekkende stoffen voortaan kan worden meegewogen in de risico-inventarisatie bij vergunningverlening, en de Kamer te informeren over de resultaten, en gaat over tot de orde van de dag. (september 2021. Motie 32813-833)


Overleg met NH en RIVM om te komen tot monitoringsprogramma teneinde ujitstoot Tata Steel continue en transparant te monitoren. (Grinwis cs)
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer wordt gesteld dat het toezicht door de omgevingsdienst op Tata Steel heeft gefaald; overwegende dat de uitkomsten van het recente onderzoek naar de depositie van vervuilende stoffen in de omgeving van Tata Steel aanleiding geven tot zorg; overwegende dat het RIVM aanbeveelt om afspraken te maken over het monitoren van de effecten op de leefomgeving van de klimaatmaatregelen die Tata Steel neemt door middel van een monitoringsprogramma; van mening dat volledige transparantie en continue monitoring van de uitstoot van vervuilende stoffen naar de omgeving van belang zijn om inzicht te krijgen in de daadwerkelijke uitstoot; verzoekt de regering, in overleg te treden met de provincie Noord-Holland als bevoegd gezag en het RIVM met als doel het vormgeven van een monitoringsprogramma, en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag.(september 2021. Motie 32813-834)


Uniform systeem mbt milieucriminaliteit omdat er nu geen goed overzicht is van omvang, toezicht, handhaving en effect (Hagen ).
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat milieucriminaliteit en -overtredingen zorgen voor meer dan 4 miljard euro schade per jaar; overwegende dat met de uitvoeringsagenda vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) en het actieplan aanpak milieucriminaliteit wordt gewerkt aan een schone, veilige en gezonde leefomgeving waarbij milieuschade wordt voorkomen in plaats van achteraf hersteld; overwegende dat de aard en omvang van het genoemde probleem onvoldoende inzichtelijk is, er geen integraal overzicht is van toezicht en handhaving en hierdoor verminderd zicht is op de effectiviteit van de aanpak; verzoekt de regering, een uniform systeem op te zetten waarmee een valide informatiebeeld ontstaat over de omvang van milieucriminaliteit en -overtredingen, en gaat over tot de orde van de dag. (juli 2021, motie 28089-191).


Onafhankelijk onderzoek naar gevolgen voor gezondheid en milieu van verschillende scenario’s parallel aan Zeesterplan uitvoeren (Hagen en Boucke).
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat in de provincie Noord-Holland een motie is aangenomen en breed wordt gesteund welke het Rijk oproept om op korte termijn te komen tot een haalbaarheidsonderzoek voor het FNV/Zeester-plan bij Tata Steel en vraagt geen definitief besluit te nemen over ondergrondse CO2-opslag van Tata voor de uitkomsten van dit onderzoek bekend zijn; verzoekt de regering, het aangekondigde onafhankelijke onderzoek naar de gevolgen voor gezondheid en milieu van de verschillende scenario’s voor Tata Steel parallel uit te voeren aan de haalbaarheidsstudie naar het FNV-plan, en de Kamer te informeren over de uitkomsten hiervan voor het debat over Tata Steel dit najaar, en gaat over tot de orde van de dag. (juli 2021. Motie 28089-192)


Kijken of er een onderzoeksprogramma (met oa bedrijven) moet komen over kansen voor negatieve emissies (Bontenbal en Amhaouch).
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in de toekomst ook negatieve emissies nodig zijn om klimaatverandering te beperken; verzoekt de regering, in samenspraak met onderzoeksinstellingen en bedrijven te bezien of, en zo ja, gericht op welke technologieën een onderzoeksprogramma opgezet kan worden om te werken aan technologieën voor het realiseren van negatieve emissies, en gaat over tot de orde van de dag. (juli 2021. Motie 28089-781)


Kennislacunes mbt energie uit water onderzoeken om evt op te nemen in meerjarig innovatieprogramma. (van der Lee).
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet erop wijst dat elektriciteit uit water een interessante bijdrage kan leveren aan een volledig duurzaam energiesysteem; overwegende dat energie uit water bij uitstek een mogelijkheid is voor innovatie en de export van kennis, en Nederland zichzelf hiermee internationaal kan onderscheiden; verzoekt de regering, om te verkennen welke kennislacunes voor EuW-technologieën moeten worden ingevuld om op een kostenefficiënte wijze bij te dragen aan de nationale energietransitie; verzoekt de regering, tevens hiertoe te bewerkstelligen dat indien na invulling van de kennislacunes gebleken is dat een kostenefficiënt nationaal potentieel wel aanwezig blijkt, te overwegen die technologieën op te nemen in de Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s en in de integrale kennis- en innovatieagenda van het Klimaatakkoord, en gaat over tot de orde van de dag. (juli 2021. Motie 28089-787)

Laatste berichten

Deel deze bericht