Bedenkingen Dr tegen ontwervergunning Multi Serv

Bedenkingen Dr tegen ontwervergunning Multi Serv

Betreft: Zienswijze Dorpsraad Wijk aan Zee op de ontwerpvergunning Wet milieubeheer;
MultiServ Holland BV, ten behoeve van een revisievergunning voor de inrichting gelegen op het Corusterrein te Velsen-Noord.

Datum 01 april 2008.

Uw kenmerk: 2006/42565

Behandeld door: D.Buwalda Werkgroep Milieu Dorpsraad Wijk aan Zee
Wijk aan Zee, 23-04-2008
Geacht College, Hierbij ontvangt u onze bedenkingen tegen bovengenoemde ontwerpvergunning.

Bedenkingen Opmerking: waar in dit document 28dB(A) genoemd wordt, wordt bedoeld controlepunt IP2 (dorpsweide).

1. Algemeen
1.1. De overzichtelijkheid van het totaal van de ontwerpbeschikking en bijbehorende documenten is ver te zoeken. Wat hoort er nu wel en niet bij de vergunning en aanvraag? Een begeleidend schrijven met uitleg status van de diverse documenten zou geen overbodige luxe zijn. Voorbeelden: · In diverse documenten die bij de ontwerpbeschikking ter inzage liggen staat afwisselend dat MultiServ wel en niet meer ruimte aanvraagt. Dit is erg onduidelijk. Het gevolg kan zijn dat de uiteindelijke vergunning op meerdere manieren uit te leggen is (in het voordeel van de partij die het uitlegt). Wij zijn van mening dat de aanvraag eenduidig moet zijn (wel kunnen andere of oudere documenten ter informatie in het dossier blijven, maar dan moet heel duidelijk gemaakt worden dat deze geen onderdeel van de aanvraag of vergunning is) · Op de CD die ter inzage ligt bij de bibliotheek van Wijk aan Zee staan 2 tekstbijlagen van de aanvraag, van oktober 2006 en van mei 2005. We hebben per toeval een verschil gevonden tussen de 2 tekstbijlagen, zijn er nog meer verschillen? Welke is geldig? Waarom staan er 2 tekstbijlagen op de cd? Wij stellen dat duidelijk moet zijn wat de aanvraag is voordat een besluit tot het verlenen van een vergunning gemaakt kan worden. Tevens moet ook de vergunning duidelijk en eenduidig zijn. Beide is helaas niet het geval.
1.2. In de Tekstbijlage Multiserv mei 2005 blz. 45 wordt verwezen naar bijlage 15 en 16 en wordt tegelijk gesteld dat deze geen deel uitmaken van de aanvraag. Wij stellen dat dit onmogelijk is: De informatie dient ter ondersteuning van de aanvraag van MultiServ, maar omdat het geen onderdeel uitmaakt van de aanvraag kan commentaar op deze bijlagen als niet relevant opzij geschoven worden! Wij zijn van mening dat ook op deze bijlagen (en eventueel andere documenten waarnaar wel verwezen wordt, maar “geen deel uitmaken van de aanvraag) commentaar gegeven moet kunnen worden en dat dit behandeld moet worden als zijnde deel van de aanvraag.
1.3. De Dorpsraad is tegen elke verhoging van de milieubelasting en negatieve aantasting van de leefbaarheid van de omgeving, op welke wijze en welk moment dan ook. De Dorpsraad is van mening dat de milieubelasting juist omlaag moet en de leefbaarheid positief bevorderd moet worden.
1.4. MTG: Het streven moet zijn naar het dusdanig verlagen van de geluidsbelasting (van alle geluidproducerende installaties, ook die van b.v. Corus) dat MTG waarden kunnen vervallen en de “normale wetgeving toepasbaar is.
1.5. MTG overschrijding: MultiServ geeft aan dat op punt 19 (de meest nabijgelegen MTG-woning in Wijk aan Zee) Lamax 59 dB(A) zal zijn. Dit is hoger dan de MTG waarde! Dit is niet toegestaan en er moeten geluidsmaatregelen genomen worden. Tevens staat hier niets over in de vergunning!
1.6. ALARA: De DR is van mening dat de vergunningsverlener zelf gedegen en kritisch onderzoek moet doen naar het ALARA principe. Daar is niets van te vinden in de ontwerpbeschikking. Tevens zijn wij van mening dat MultiServ niet voldoet. Als voorbeeld: de geluidswal van containers heeft een opening richting Wijk aan Zee, daar kan b.v. een deur in, of de opening kan op een andere plek gemaakt worden (zodat de geluidswal richting Wijk aan Zee geen gat heeft).
1.7. Raad van State: De Dorpsraad heeft tegen de nieuwe milieuvergunning van Corus beroep aangetekend bij de Raad van State, onder andere over de geluidsoverlast, uitstoot van zware metalen en meestoken van afvalstoffen. De Raad van State heeft in deze zaak nog geen uitspraak gedaan. De vergunning van MultiServ moet in lijn met de uitspraak aangepast worden. 1.8. Geluidswal: MultiServ gaat een geluidswal maken van onverwerkbare reststoffen/afval (b.v. slak). Volgens ons is dit een verkapte manier van permanente vuilstort. Dit moet ook in deze vergunning verwerkt worden, met daarbij eisen voor grondwater monitoring, eisen aan de ondergrond (b.v. waterdicht ter voorkoming van verontreiniging van het grondwater etc.). Tevens moet de samenstelling van de te storten reststoffen/afval worden opgevoerd.

2. Ontwerpvergunning 3-4-2008 2.1. CARII 6.0 Ontwerpbeschikking dd 28-3-2008 blz. 8. Het hier genoemde achtergrondconcentratie is achterhaald door een recent onderzoek van TNO (uitgevoerd te Beverwijk-West in opdracht van Gemeente Beverwijk). Wij stellen dat de meest recente gegevens gebruikt moeten worden.
2.2. PM10 2.2.1. Ontwerpbeschikking d.d. 28-3-2008 blz. 9 “iedere significante uitbreiding ….niet vergund kunnen worden. Dit vanwege het aantal overschrijdingen van de 24 uurgemiddelde concentratie. Er is dus geen ruimte voor uitbreiding van de MultiServ productie, zonder dat er maatregelen worden genomen om het aantal overschrijdingen terug te brengen naar het wettelijke niveau.
2.2.2. Ontwerpbeschikking d.d. 28-3-2008 blz. 9 “NIBM De Dorpsraad is het niet eens met de stelling dat de emissie van MultiServ er niet toe doet. Het aantal overschrijdingen moet omlaag en dan is het tegenstrijdig om een productie verhoging toe te staan waarbij de emissie omhoog gaat! Het besluit luchtkwaliteit (BLK) is heel duidelijk: het aantal overschrijdingen moet omlaag naar de norm van 35 per direct. Door een verhoging te vergunnen (hoe klein ook) overtreed de vergunningverlener de wet (Europese richtlijn).
2.2.3. Het is nu niet duidelijk hoeveel PM10 emissie MultiServ vergund krijgt. Dit moet duidelijk in de vergunning gesteld worden (jaarvracht). Voor de overige componenten (ontwerpbeschikking d.d.28-03-2008 blz.9. Wij zijn het niet eens met de stelling dat er geen toetsing noodzakelijk is. De concentraties van deze stoffen (b.v. lood) zijn in de IJmond veel hoger dan in de rest van Nederland (dankzij de aanwezige zware industrie en verkeer). Toetsing moet plaatsvinden. Beschikbaarheid geluidsruimte.
2.2.4. Wij zijn het niet eens met de redenering dat er in de avond en dagperiode enige ruimte is voor meer geluid (ontwerpbeschikking d.d. 28-3-2008 blz. 17):
2.2.5. Er is een hogere MTG waarde vastgesteld voor Corus omdat gesteld was dat die geluidsruimte “noodzakelijk was. Achteraf blijkt dat Corus die ruimte helemaal niet nodig heeft. De MTG waarde moet dus lager gesteld gaan worden. Het is fout om die gekunstelde geluidsruimte beschikbaar te stellen aan een andere partij zodat die meer geluid kan produceren (o.a. hiertegen hebben wij bij de Raad van State beroep aangetekend).
2.2.6. MultiServ neemt al meer geluidsruimte, b.v. het vervangen van een Excavator met bronvermogen van 109 dB(A) door één met een bronvermogen van 114,5 dB(A)! Dit is dan een verhoging van het geproduceerde geluid! (brief van MultiServ aan Gedeputeerde Staten d.d. 12-10-2006). Wij zijn van mening dat een hoger bronvermogen gepaard moet gaan met geluidwerende maatregelen zodat het geluid nooit meer maar juist minder zal worden.
2.2.7. akoestisch onderzoek nieuwe slakputten 15-2-2206. blz. 17: In de weekenden zal meer geluid worden geproduceerd. De DR is van mening dat de overlast moet verminderen en niet vermeerderen.
2.2.8. Tekstbijlage MultiServ mei 2005 blz.16: “Waren in de oude situatie de weekenden beschikbaar om stilstanden op te vangen, in de te vergunnen situatie zullen de nachtdiensten hiervoor noodzakelijk zijn. Dit betekend dat in de weekenden ook overdag en ’s avonds meer (geluid) geproduceerd gaat worden en de hele week ’s nachts!. Dit is een duidelijke verslechtering van de huidige situatie en daar zijn wij het niet mee eens. Wij zijn van mening dat de vergunningverlener dit niet kan accepteren. Verandering van bedrijfssituatie kan alleen gepaard gaan met vermindering van milieubelasting (zoals geluid) en nooit met meer.
2.2.9. Multiserv maakt ander geluid dan Corus, waardoor (ook bij een lager geluidsniveau) het geluid merkbaar en herkenbaar is (en een verhoging dus ook merkbaar is). In de tekstbijlage van Heckett MultiServ d.d. 31-10-1997 blz. 31 staat het goed beschreven: “Op het terrein bevinden zich herkenbare geluidbronnen zoals de MRP en de Gantrykranen In de tekstbijlage van MultiServ d.d. mei 2005 blz. 45 is dit aangepast in “Op het terrein bevinden zich een groot aantal relevante geluidsbronnen zoals …. Wij zijn van mening dat elke verhoging van het geluid een herkenbare en merkbare geluidsbelasting zal opleveren en dat dit niet toegestaan mag worden.
2.2.10. Geluidbelasting en beleving zijn afhankelijk van de continuïteit (repeterend of altijd aanwezig), frequenties, etc. Twee geluidsbronnen kun je dus niet zomaar optellen of wegstrepen (omdat de ene b.v. harder is dan de andere). Wij zijn van mening dat elke verhoging van geluid een hogere geluidbelasting betekend. Wij zijn van mening dat de geluidbelasting omlaag moet en niet omhoog.
2.2.11. In de tekstbijlage MultiServ 2005 blz.46 wordt gesteld: “De geluidemissies ten gevolge van noodzakelijke veiligheidssignalen zijn in het overzicht niet opgenomen en worden niet in de geluidsimmisie betrokken. Wij zijn het hier niet mee eens. Veiligheidssignalen produceren een hoge geluidsbelasting en zijn zo ontworpen dat ze juist heel herkenbaar en merkbaar zijn. Ze moeten dan ook in de vergunning meegenomen worden en mogen geen overschrijding van de normen veroorzaken! Als dit wel het geval is dan moeten er andere (veiligheids-) maatregelen genomen/verplicht worden (Corus heeft al veel yodalarm aangepast/vervangen om juist de overlast van deze signalen, met name in de nacht, te verlagen). Als het veiligheidssignaal onderdeel is van normale bedrijfsvoering (b.v. een shovel die achteruit rijd maakt een yodalarm), dan mag dat nooit een reden zijn om de normen te overschrijden. Aanvullend: ’s nachts mogen ook veiligheidssignalen die tijdens normale bedrijfsvoering gemaakt worden niet boven 28 dB(A) komen (b.v. een shovel die achteruit rijd of een trein die gaat rijden). 2.3. Geluid ’s nachts:
2.3.1. “De consequentie van deze wijze van beoordelen is dat de meest luide bedrijfssituatie maar een beperkt aantal malen per jaar mag optreden (ontwerpbeschikking d.d. 28-3-2008 blz. 17) De meest luide bedrijfssituatie (productie overdag) mag dus niet 10 weken per jaar plaatsvinden zoals MultiServ stelt. Dit moet duidelijk in de vergunning verboden worden.
2.3.2. “….is in de nachtperiode geen geluidruimte meer beschikbaar. (ontwerpbeschikking d.d. 28-3-2008 blz. 17). Dus het is verboden om ’s nachts hetzelfde geluid te maken als overdag. De meest luide bedrijfssituatie (productie overdag) mag dus niet 10 weken per jaar plaatsvinden zoals MultiServ stelt. Dit moet duidelijk in de vergunning verboden worden.
2.3.3. Brief van MultiServ aan G.S. d.d. 12-10-2006. aanvullingen op de revisievergunningsaanvraag. Opmerking gesteld door de provincie: “Onder 1.2.14 staat vermeld dat er additioneel 10 weken per jaar nachtdienst zal worden gedraaid, dit is niet inpasbaar in het geluidplaatje en moet worden verwijderd. Hier zijn wij het mee eens. Dit moet verwijderd worden uit de aanvraag en is dus verboden. Dit moet duidelijk gesteld worden in de vergunning.
2.3.4. MultiServ neemt al meer geluidsruimte, b.v. het vervangen van een Excavator met bronvermogen van 109 dB(A) door één met een bronvermogen van 114,5 dB(A)! MultiServ wil deze machine ook ’s nachts gebruiken, dit is dan een verhoging van het geproduceerde geluid! (brief van MultiServ aan Gedeputeerde Staten d.d. 12-10-2006). Dit moet verboden worden
2.3.5. Wij zijn het niet eens met de redenatie dat nachten waarin de meest luide bedrijfssituatie gecompenseerd worden door nachten dat er een aanzienlijke lagere geluidsbelasting vanwege de inrichting optreedt. (ontwerpbeschikking d.d. 28-3-2008 blz. 17) De nachten dat er minder geluid geproduceerd wordt heeft waarschijnlijk geen invloed op de totale geluidsbelasting van Wijk aan Zee (i.v.m. het geproduceerde geluid door Corus). Daarentegen heeft het extra geluid dat MultiServ produceert wel invloed op de totale geluidsbelasting op Wijk aan Zee. Van compensatie kan dan ook geen sprake zijn.
2.3.6. Wij zijn het niet eens met de redenering dat “… de meest luide bedrijfsomstandigheden in de nachtperiode, weliswaar sprake is van een hogere geluidsbijdrage in de woonomgeving, maar dat deze bijdrage belangrijk lager is dan het heersende geluidniveau. Dit vanwege Corus. Om die reden zal de geluidsbelasting van de woningen niet merkbaar verhogen.(ontwerpbeschikking d.d. 28-3- 2008 blz. 17).
2.3.6.1. Multiserv maakt ander geluid dan Corus, waardoor (ook bij een lager geluidsniveau) het geluid merkbaar en herkenbaar is (en een verhoging dus ook merkbaar is). In de tekstbijlage van Heckett MultiServ d.d. 31-10-1997 blz. 31 staat het goed beschreven: “Op het terrein bevinden zich herkenbare geluidbronnen zoals de MRP en de Gantrykranen In de tekstbijlage van MultiServ. d.d. mei 2005 blz. 45 is dit aangepast in “Op het terrein bevinden zich een groot aantal relevante geluibronnen zoals… Wij zijn van mening dat elke verhoging van het geluid een herkenbare en merkbare geluidsbelasting zal opleveren en dat dit niet toegestaan mag worden.
2.3.6.2. Geluidbelasting en beleving zijn afhankelijk van de continuïteit (repeterend of altijd aanwezig), frequenties, etc. Twee geluidsbronnen kun je dus niet zomaar optellen of wegstrepen (omdat de ene b.v. harder is dan de andere). Wij zijn van mening dat elke verhoging van geluid een hogere geluidbelasting betekend. Wij zijn van mening dat de geluidbelasting omlaag moet en niet omhoog.
2.3.7. In voorschrift 4.19.1 staat vermeld dat er in bedrijfssituatie C 31 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur geproduceerd mag worden: dat is meer dan 28 dB(A), hiermee zij wij het niet eens. Tevens is de vergunningverlener het hiermee niet eens (zie alle uitspraken/citaten die dit onderschrijven). Dit moet dus duidelijk verboden worden in de vergunning.
2.3.8. In voorschrift 4.19.1 staat vermeld dat er in bedrijfssituatie C 31 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur geproduceerd mag worden. Bedrijfssituatie C is met 4 beulkranen in bedrijf. MultiServ. gaat er vanuit dat ze i.p.v. met 4 kranen een deel van het jaar, het hele jaar met 2 kranen ’s nachts mogen werken (akoestisch onderzoek nieuwe slakputten 15-2-2006. Blz. 15). Met deze uitleg zijn wij het niet eens, volgens ons zal het effect zijn dat de 28 dB(A) grens overschreden zal worden (met als doel het oprekken/verleggen van deze grens). Tevens is de vergunningverlener het hiermee niet eens (zie alle uitspraken/citaten die dit onderschrijven). Dit moet dus duidelijk verboden worden in de vergunning. Zie ook bedenkingen bijlage 16 2.3.9. In de vergunning d.d. 14-1-1998 (98-510185) blz. 5 is het uitgangspunt dat “…hebben wij desalniettemin gemeend vast te moeten houden aan de in het verleden aan de aanvraagster vergunde geluidsruimte . Dit wordt recent onderschreven door diverse uitspraken/citaten in de diverse documenten behorende bij de aanvraag en ontwerpvergunning. Elke verwijzing naar en verhoging van de “geluidsruimte moet verwijderd worden uit de aanvraag en ontwerpvergunning.
2.3.10. In de tekstbijlage MultiServ. 2005 blz.46 wordt gesteld: “De geluidemissies ten gevolge van noodzakelijke veiligheidssignalen zijn in het overzicht niet opgenomen en worden niet in de geluidsimmisie betrokken . Wij zijn het hier niet mee eens. Veiligheidssignalen produceren een hoge geluidsbelasting en zijn zo ontworpen dat ze juist heel herkenbaar en merkbaar zijn. Ze moeten dan ook in de vergunning meegenomen worden en mogen geen overschrijding van de normen veroorzaken! Als dit wel het geval is dan moeten er andere (veiligheids-) maatregelen genomen/verplicht worden (Corus heeft al veel yodalarmen aangepast/vervangen om juist de overlast van deze signalen, met name in de nacht, te verlagen). Als het veiligheidssignaal onderdeel is van normale bedrijfsvoering (b.v. een shovel die achteruit rijd maakt een yodalarm), dan mag dat nooit een reden zijn om de normen te overschrijden.

Aanvullend: ’s nachts mogen ook veiligheidssignalen die tijdens normale bedrijfsvoering gemaakt worden niet boven 28 dB(A) komen (b.v. een shovel die achteruit rijd of een trein die gaat rijden). 2.4. Conclusie (blz.20). wij zijn van mening dat er gegronde redenen zijn om deze vergunning in deze vorm te weigeren, b.v. het overschrijden van de MTG waarde op punt 19!
2.5. Installaties Ontwerpbeschikking, voorschriften d.d. 28-3-2008 3.9.4 blz. 15 Plan branden buiten carrousel: Dit plan moet opgesteld worden en goedgekeurd worden door de vergunningverlener voordat de vergunning vergeven kan worden.
2.6. Gieten in calamiteitenput Ontwerpbeschikking, voorschriften d.d. 28-3-2008 3.9.4 blz. 15. Bij het gieten in de ruwijzerputten moet ook het gieten in de calamiteitenputten komen te staan. Voor het gieten in de calamiteitenput moeten dezelfde voorwaarden gelden, als voor het gieten in de ruwijzerputten.
2.7. Sanering bodemverontreiniging Ontwerpbeschikking, voorschriften d.d. 28-3-2008 4.6.2 blz. 20. Niet duidelijk wordt of hiermee sanering van de oude put bedoeld wordt. Daarbij :Elke vorm van bodem of grondverontreiniging die na 1987 is ontstaan moet direct verwijderd / aangepakt worden.(Zorgplicht Wbb art. 13). 2.8. Fout in (ontwerpbeschikking, voorschriften d.d. 28-3-2008 4.19.1 blz. 24) Controlepunt IP2 Hier staat (o.a.): “37dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur. Hier is waarschijnlijk bedoeld: 37dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur.
2.9. Hogere overschrijdingswaarde In de voorschriften behorende bij de revisievergunning 1998 voorschrift 4.20 blz. 11 staat: “…. Over de hierna genoemde perioden de volgende waarden niet overschrijden: …… Meetpunt 2 ….: 35 dB(A) van 07.00 uur tot 19.00 uur; 32 dB(A) van 19.00 uur tot 23.00 uur; 28 dB(A) van 23.00 uur tot 07.00 uur; In de ontwerpbeschikking, voorschriften dd 28-3-2008 4.19.1 blz. 24 staat: “Controlepunt IP2 37 dB(A) van 07.00 uur tot 19.00 uur; 37 dB(A) van 19.00 uur tot 23.00 uur; (gecorrigeerd voor fout zie hierboven) Bedrijfssituatie A 24 dB(A) van 23.00 uur tot 07.00 uur Bedrijfssituatie B 27 dB(A) van 23.00 uur tot 07.00 uur Bedrijfssituatie C 31 dB(A) van 23.00 uur tot 07.00 uur;Opmerking: Meetpunt 2 en controlepunt IP2 zijn dezelfde. 2.9.1. Overdag betekend dit een verruiming van 2 dB(A). hier zijn wij het niet mee eens (zie de rest van dit document voor de redenen).
2.9.2. ‘s avonds betekend dit een verruiming van 5 dB(A). hier zijn wij het niet mee eens (zie de rest van dit document voor de redenen). 2.9.3. ’s Nachts betekend dit een verruiming van 3 dB(A). hier zijn wij het niet mee eens (zie de rest van dit document voor de redenen). 2.10. Bodemonderzoek (blz. 20). Het onderzoek moet plaatsvinden voordat de vergunning verleend wordt en de maatregelen moeten in de vergunning genoemd worden.

3. Tekstbijlage Multiserv mei 2005
3.1. Algemeen
3.1.1. Er staan verschillende “tekstbijlage MultiServ documenten op de cd behorende bij de aanvraag/ontwerp vergunning. Welke behoort bij de aanvraag? De andere is daarmee vervallen? Waarom hebben ze beide dezelfde datum (mei 2005)?
3.1.2. Wij gaan uit van de versie die op de cd als gewijzigde datum heeft oktober 2006, hoewel in het hele document de datum mei 2005 wordt gebruikt, indien de andere ook bij de aanvraag horen, behouden wij het recht daar later ook nog bedenkingen op in te dienen.
3.1.3. Als bedenkingen niet mogelijk zijn op bijlage 15 en16, de “niet bij de aanvraag behorende maar wel op gebaseerde bijlagen, dan hebben de bedenkingen die in dit document staan onder bedenkingen op bijlage 15 en 16 betrekking op de tekstbijlage MultiServ, of de ontwerpvergunning met alle daarbij behorende documenten. Geen van de bedenkingen zal vervallen als deze bijlagen als niet relevant worden benoemd.
3.2. Veranderingen mogen nooit tot gevolg hebben dat de milieubelasting en/of de leefbaarheid van de omgeving negatief veranderd (’s nachts mag het geluid b.v. niet boven 28dB(A) komen). Het streven moet zijn dat dit juist positief veranderd.
3.3. Veranderingen: zie bedenkingen bijlage 16.
3.4. 1.1.2.2 Locatie. Het MultiServ terrein wordt uitgebreid naar het noordwesten, dus richting Wijk aan Zee. Dit mag geen negatieve gevolgen hebben voor de milieubelasting en of leefbaarheid van Wijk aan Zee (’s nachts mag het geluid b.v. niet boven 28dB(A) komen).
3.5. 1.1.2.2 Locatie. Het MultiServ terrein wordt uitgebreid naar het noordwesten, dus dichter bij het beschermde natuurgebied. Het effect op dit gebied moet onderzocht worden. Tevens mag dit de milieubelasting van dit natuurgebied niet negatief beïnvloeden.
3.6. 1.1.2.3 slakput. Lichtvervuiling:
3.6.1. Het gieten en verwerken van slak en vloeibaar staal kleurt ’s avonds en ’s nachts regelmatig rood. Dit heeft invloed op het slaapgedrag van mensen. Wij stellen dat er niet in de open lucht gegoten of op andere wijze met lichtgevende slak e.d. gewerkt mag worden. Het moet licht afgeschermd zijn.
3.6.2. Het duingebied grenzend aan Corus/Multiserv is beschermd natuurgebied (aardkundig monument, Natura 2000). Lichtvervuiling (o.a. door gieten en verwerken van slak en vloeibaar staal) verstoort de natuur. Wij stellen dat er niet in de open lucht gegoten of op andere wijze met lichtgevende slak e.d. gewerkt mag worden. Het moet licht afgeschermd zijn.
3.7. 1.1.2.3 Slakput Lekdetectie systeem: blz. 7a (mei 2005): “gerichte reparatie behoort dan ook tot de mogelijkheden. In de vergunning moet staan dat reparatie verplicht is.
3.8. 1.1.2.3 Slakput blz. 8: “Met het in bedrijf nemen van de nieuwe slakput zal de bestaande (oude) slakput worden opgeheven. In de vergunning moet komen te staan dat de oude put gesloopt moet worden en de grond gesaneerd. In geen geval mag de oude put, na in gebruikneming van de nieuwe, nog gebruikt worden (dat is namelijk niet aangevraagd/wordt niet vergund).
3.9. 1.1.2.4 Slakkiepproces: De treinen die de pannen moeten aan en afvoeren zijn een nieuwe geluidsbron deze zijn niet meegenomen in de aanvraag. Deze behoren bij deze aanvraag en niet in die van Corus, omdat de treinen op het bedrijfsterrein van MultiServ rijden. Deze treinen gaan volgens de aanvraag 24 uur per dag rijden. De totale geluidsbelasting mag hiermee niet omhoog gaan (’s nachts niet boven 28 dB(A) komen) en er moet aandacht gegeven worden aan de veiligheidssignalen (zodat deze met name ’s nachts niet boven 28 Db (A) komen)
3.10. 1.2.2.1 Huidige slakbewerking.
Lichtvervuiling: 3.10.1. Het gieten en verwerken van slak en vloeibaar staal kleurt ’s avonds en ’s nachts regelmatig rood. Dit heeft invloed op het slaapgedrag van mensen. Wij stellen dat er niet in de open lucht gegoten of op andere wijze met lichtgevende slak e.d. gewerkt mag worden. Het licht moet naar alle kanten afgeschermd zijn (dus ook naar de hemel).
3.10.2. Het duingebied grenzend aan Corus/Multiserv is beschermd natuurgebied (aardkundig monument, Natura 2000). Lichtvervuiling (o.a. door gieten en verwerken van slak en vloeibaar staal) verstoort de natuur. Wij stellen dat er niet in de open lucht gegoten of op andere wijze met lichtgevende slak e.d. gewerkt mag worden. Het licht moet naar alle kanten afgeschermd zijn (dus ook naar de hemel)
3.11. 1.2.6 Ruwijzer gieten. Lichtvervuiling: 3.11.1. Het gieten en verwerken van ruwijzer kleurt ’s avonds en ’s nachts regelmatig rood. Dit heeft invloed op het slaapgedrag van mensen. Wij stellen dat er niet in de open lucht gegoten of op andere wijze met lichtgevend ruwijzer e.d. gewerkt mag worden. Het moet licht afgeschermd zijn.
3.11.2. Het duingebied grenzend aan Corus/Multiserv is beschermd natuurgebied (aardkundig monument, Natura 2000). Lichtvervuiling (o.a. door gieten en verwerken van ruwijzer) verstoort de natuur. Wij stellen dat er niet in de open lucht gegoten of op andere wijze met lichtgevend ruwijzer e.d. gewerkt mag worden. Het moet licht afgeschermd zijn. 3.12. 1.2.14 Bedrijfstijden:
3.12.1. “Waren in de oude situatie de weekenden beschikbaar om stilstanden op te vangen, in de te vergunnen situatie zullen de nachtdiensten hiervoor noodzakelijk zijn. Dit betekend dat in de weekenden ook overdag en ’s avonds meer (geluid) geproduceerd gaat worden en de hele week ’s nachts!. Dit is een duidelijke verslechtering van de huidige situatie en daar zijn wij het niet mee eens. Wij zijn van mening dat de vergunningverlener dit niet kan accepteren. Verandering van bedrijfssituatie kan alleen gepaard gaan met vermindering van milieubelasting (zoals geluid) en nooit met meer.
3.12.2. “De consequentie van deze wijze van beoordelen is dat de meest luide bedrijfssituatie maar een beperkt aantal malen per jaar mag optreden(ontwerpbeschikking d.d. 28-3-2008 blz. 17) De meest luide bedrijfssituatie (productie overdag) mag dus niet 10 weken per jaar plaatsvinden zoals MultiServ stelt. Dit moet duidelijk in de vergunning verboden worden. 3.12.3. “….is in de nachtperiode geen geluidruimte meer beschikbaar.) (ontwerpbeschikking d.d. 28-3-2008 blz. 17). Dus het is verboden om ’s nachts hetzelfde geluid te maken als overdag. De meest luide bedrijfssituatie (productie overdag) mag dus niet 10 weken per jaar plaatsvinden zoals MultiServ stelt. Dit moet duidelijk in de vergunning verboden worden.
3.12.4. Brief van MultiServ aan G.S. 12-10-2006. aanvullingen op de revisievergunningsaanvraag. Opmerking gesteld door de provincie: “Onder 1.2.14 staat vermeld dat er additioneel 10 weken per jaar nachtdienst zal worden gedraaid, dit is niet inpasbaar in het geluidplaatje en moet worden verwijderd. Hier zijn wij het mee eens. Dit moet verwijderd worden uit de aanvraag en verboden worden in de vergunning.
3.12.5. MultiServ neemt al meer geluidsruimte, b.v. het vervangen van een Excavator met bronvermogen van 109 dB(A) door één met een bronvermogen van 114,5 dB(A)! MultiServ wil deze machine ook ’s nachts gebruiken, dit is dan een verhoging van het geproduceerde geluid! (brief van MultiServ aan Gedeputeerde Staten d.d. 12-10-2006). Wij zijn van mening dat een hoger bronvermogen gepaard moet gaan met geluidwerende maatregelen zodat het geluid nooit meer maar juist minder zal worden.
3.12.6. Wij zijn het niet eens met de redenatie dat nachten waarin de meest luide bedrijfssituatie gecompenseerd worden door nachten dat er een aanzienlijke lagere geluidsbelasting vanwege de inrichting optreedt. (ontwerpbeschikking d.d. 28-3-2008 blz. 17) De nachten dat er minder geluid geproduceerd wordt heeft waarschijnlijk geen invloed op de totale geluidsbelasting van Wijk aan Zee (i.v.m. het geproduceerde geluid door Corus). Daarentegen heeft het extra geluid dat MultiServ produceert wel invloed op de totale geluidsbelasting op Wijk aan Zee. Van compensatie kan dan ook geen sprake zijn.
3.12.7. Wij zijn het niet eens met de redenering dat “… de meest luide bedrijfsomstandigheden in de nachtperiode, weliswaar sprake is van een hogere geluidsbijdrage in de woonomgeving, maar dat deze bijdrage belangrijk lager is dan het heersende geluidniveau. Dit vanwege Corus. Om die reden zal de geluidsbelasting van de woningen niet merkbaar verhogen.†(ontwerpbeschikking d.d. 28-3- 2008 blz. 17).
3.12.7.1. Multiserv maakt ander geluid dan Corus, waardoor (ook bij een lager geluidsniveau) het geluid merkbaar en herkenbaar is (en een verhoging dus ook merkbaar is). In de tekstbijlage van Heckett MultiServ d.d. 31-10-1997 blz. 31 staat het goed beschreven: “Op het terrein bevinden zich herkenbare geluibronnen zoals de MRP en de Gantrykranen In de tekstbijlage van MultiServ d.d. mei 2005 blz. 45 is dit aangepast in “Op het terrein bevinden zich een groot aantal relevante geluibronnen zoals …. . Wij zijn van mening dat elke verhoging van het geluid een herkenbare en merkbare geluidsbelasting zal opleveren en dat dit niet toegestaan mag worden.
3.12.7.2. Geluidbelasting en beleving zijn afhankelijk van de continuïteit (repeterend of altijd aanwezig), frequenties, etc. Twee geluidsbronnen kun je dus niet zomaar optellen of wegstrepen (omdat de ene b.v. harder is dan de andere). Wij zijn van mening dat elke verhoging van geluid een hogere geluidbelasting betekend. Wij zijn van mening dat de geluidbelasting omlaag moet en niet omhoog.
3.13. In voorschrift 4.19.1 staat vermeld dat er in bedrijfsituatie C 31 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur geproduceerd mag worden: dat is meer dan 28 dB(A), hiermee zij wij het niet eens.
3.14. In voorschrift 4.19.1 staat vermeld dat er in bedrijfssituatie C 31 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur geproduceerd mag worden. Bedrijfssituatie C is met 4 beulkranen in bedrijf. MultiServ gaat er vanuit dat ze i.p.v. met 4 kranen een deel van het jaar, het hele jaar met 2 kranen ’s nachts mogen werken (akoestisch onderzoek nieuwe slakputten 15-2-2006. blz. 15). Met deze uitleg zijn wij het niet eens, volgens ons zal het effect zijn dat de 28 dB(A) grens overschreden zal worden (met als doel het oprekken/verleggen van deze grens). Tevens is de vergunningverlener het hiermee niet eens (zie alle uitspraken/citaten die dit onderschrijven). Dit moet dus duidelijk verboden worden in de vergunning. Zie ook bedenkingen bijlage 16
3.15. In de tekstbijlage MultiServ 2005 blz.46 wordt gesteld: “De geluidemissies ten gevolge van noodzakelijke veiligheidssignalen zijn in het overzicht niet opgenomen en worden niet in de geluidsimmisie betrokken. Wij zijn het hier niet mee eens. Veiligheidssignalen produceren een hoge geluidsbelasting en zijn zo ontworpen dat ze juist heel herkenbaar en merkbaar zijn. Ze moeten dan ook in de vergunning meegenomen worden en mogen geen overschrijding van de normen veroorzaken! Als dit wel het geval is dan moeten er andere (veiligheids-) maatregelen genomen/verplicht worden (Corus heeft al veel yodalarmen aangepast/vervangen om juist de overlast van deze signalen, met name ’s nachts, te verlagen). Als het veiligheidssignaal onderdeel is van normale bedrijfsvoering (b.v. een shovel die achteruit rijd maakt een yodalarm), dan mag dat nooit een reden zijn om de normen te overschrijden. Aanvullend: ’s nachts mogen ook veiligheidssignalen die tijdens normale bedrijfsvoering gemaakt worden niet boven 28 dB(A) komen (b.v. een shovel die achteruit rijd of een trein die gaat rijden).
3.16. 2.1 Materialen uit het hoogovenproces:
3.16.1. De samenstelling van de door MultiServ te verwerken afvalstoffen: In de vergunning moet staan dat de exacte samenstelling van de te verwerken afvalstoffen altijd bekend moet zijn. Deze samenstelling moet in de tekstbijlage staan (2.2.5 ontzwavelingsslak samenstelling ontbreekt!)
3.16.2. Het moet bekend zijn wat de milieueffecten zijn van hetgeen vrij kan komen. Bv SiO2 en Al2O3. deze kunnen waarschijnlijk bij hoge temperatuur omgevormd worden tot een kankerverwekkende stof. Dit moet vermeld worden in de vergunning.
3.16.3. Vrij komen van gezondheidsbedreigende stoffen moet zoveel mogelijk beperkt/verboden worden.
3.17. 2.2.5 ontzwavelingsslak. Samenstelling ontbreekt. 3.18. 6.1.2 Beschrijving terrein ten aanzien van akoestische aspecten: In de Tekstbijlage Multiserv mei 2005 blz. 45 wordt verwezen naar bijlage 15 en 16 en wordt tegelijk gesteld dat deze geen deel uitmaken van de aanvraag. Wij stellen dat dit onmogelijk is: De informatie dient ter ondersteuning van de aanvraag van MultiServ, maar omdat het geen onderdeel uitmaakt van de aanvraag kan commentaar op deze bijlagen als niet relevant opzij geschoven worden! Wij zijn van mening dat ook op deze bijlagen (en eventueel andere documenten waarnaar wel verwezen wordt, maar “geen deel uitmaken van de aanvraag) commentaar gegeven moet kunnen worden en dat dit behandeld moet worden als zijnde deel van de aanvraag.
3.19. 6.1.4 Geluidsmissie t.g.v. MultiServ:
3.19.1. Wij zijn het niet eens met het gegoochel van de verschillende bedrijfssituaties en dat dat ruimte zou geven voor meer geluid. Zie ook opmerkingen gesteld bij 1.2.14 Bedrijfstijden en alle andere opmerkingen in dit bedenkingen document.
3.19.2. ’s Nachts mag het geluid nooit hoger zijn dan de vergunde 28 dB(A) (ook niet volgens de provincie: zie: “Er is geen ruimte voor geluid ’s nachts hoger dan 28 dB (A) (ontwerpbeschikking d.d. 28-3-2008 blz. 17)
3.19.3. Het gegoochel met cijfers en gemiddelden heeft volgens ons alleen tot doel de grenzen op te rekken. Wij zijn het hier niet mee eens. Uitgangspunt is en moet zijn: de geluidsbelasting mag niet hoger worden (b.v. ’s nachts niet hoger dan 28dB(A)).
3.19.4. Wij zijn van mening dat elke verhoging van geluidsproductie verboden moet worden (Wijk aan Zee wordt al zwaar belast en er kan al niet voldaan worden aan de “normale wetgeving op geluidsgebied. Het principe dat een te hoog afgegeven MTG waarde (waar dan nog “ruimte in zou zitten) reden zou zijn om meer geluid te mogen gaan produceren is tegen elk principe van redelijkheid en moet verboden worden in de vergunning.
3.19.5. Wij zijn het niet eens met de redenatie dat “… de meest luide bedrijfsomstandigheden in de nachtperiode, weliswaar sprake is van een hogere geluidsbijdrage in de woonomgeving, maar dat deze bijdrage belangrijk lager is dan het heersende geluidniveau. Dit vanwege Corus. Om die reden zal de geluidsbelasting van de woningen niet merkbaar verhogen.(ontwerpbeschikking d.d. 28-3- 2008 blz. 17).
3.19.5.1. Multiserv maakt ander geluid dan Corus, waardoor (ook bij een lager geluidsniveau) het geluid merkbaar en herkenbaar is (en een verhoging dus ook merkbaar is). In de tekstbijlage van Heckett MultiServ d.d. 31-10-1997 blz. 31 staat het goed beschreven: “Op het terrein bevinden zich herkenbare geluibronnen zoals de MRP en de GantrykranenIn de tekstbijlage van MultiServ d.d. mei 2005 blz. 45 is dit aangepast in “Op het terrein bevinden zich een groot aantal relevante geluibronnen zoals …. . Wij zijn van mening dat elke verhoging van het geluid een herkenbare en merkbare geluidsbelasting zal opleveren en dat dit niet toegestaan mag worden.
3.19.5.2. Geluidbelasting en beleving zijn afhankelijk van de continuïteit (repeterend of altijd aanwezig), frequenties, etc. Twee geluidsbronnen kun je dus niet zomaar optellen of wegstrepen (omdat de ene b.v. harder is dan de andere). Wij zijn van mening dat elke verhoging van geluid een hogere geluidbelasting betekend. Wij zijn van mening dat de geluidbelasting omlaag moet en niet omhoog.
3.19.5.3. Een hogere geluidsbelasting is niet inpasbaar (ook niet volgens de provincie: zie: “Er is geen ruimte voor geluid ’s nachts hoger dan 28 dB(A) (ontwerpbeschikking d.d. 28-3-2008 blz. 17) .
3.19.6. 6.1.4 geluidsimmisie. T.g.v. MultiServ Tabel 6.1.4. Volgens deze tabel zal de geluidsbelasting door MultiServ in de toekomst afnemen t.o.v. de huidige situatie, terwijl er juist meer geluidsruimte gevraagd wordt! Zie alle andere opmerkingen in dit bedenkingen document over gegoochel met cijfers en begrippen. Als we deze tabel als waarheid aannemen, dan moet dus elke verwijzing naar en verhoging van de “geluidsruimte uit de aanvraag en ontwerpvergunning verwijderd worden. Hier zijn wij het mee eens. De vergunning dient hier aangepast te worden. 3.19.7. 6.1.4 Geluidsimmisie. T.g.v. MultiServ veiligheidssignalen. In de tekstbijlage MultiServ 2005 blz.46 wordt gesteld: “De geluidemissies ten gevolge van noodzakelijke veiligheidssignalen zijn in het overzicht niet opgenomen en worden niet in de geluidimmissie betrokken . Wij zijn het hier niet mee eens. Veiligheidssignalen produceren een hoge geluidsbelasting en zijn zo ontworpen dat ze juist heel herkenbaar en merkbaar zijn. Ze moeten dan ook in de vergunning meegenomen worden en mogen geen overschrijding van de normen veroorzaken! Als dit wel het geval is dan moeten er andere (veiligheids-) maatregelen genomen/verplicht worden (Corus heeft al veel yodalarmen aangepast/vervangen om juist de overlast van deze signalen, met name ’s nachts, te verlagen). Als het veiligheidssignaal onderdeel is van normale bedrijfsvoering (b.v. een shovel die achteruit rijd maakt een yodalarm), dan mag dat nooit een reden zijn om de normen te overschrijden.
3.20. 6.3.1.2 Branden in de openlucht. Hier moet nog een jaaropgaaf gegeven worden voor PM10. Wij zijn het niet eens met de stelling dat onbekend is hoeveel er in de openlucht gebrand gaat worden want in 2.2.4 Beren wordt een maximum opgevoerd en in 2.3.2 voor wals en schrotrollen ook.

4. Bijlage 15 van tekstbijlage MultiServ actuele bedrijfsvoering voor een staalproductie van 8mio ton/jr. geluidrapport; R052641abA2.tc d.d. 9-2-2005
Opmerking: als bedenkingen niet mogelijk zijn op deze “niet bij de aanvraag behorende maar wel op gebaseerde bijlage, dan hebben de onderstaande bedenkingen betrekking op de documenten die wel bij de aanvraag behoren en op de ontwerpvergunning met alle bijbehorende documenten.
4.1. MTG overschrijding: (blz. 3, 16 en 18) MultiServ geeft aan dat op punt 19 (de meest nabijgelegen MTG-woning in Wijk aan Zee) Lamax 59 dB(A) zal zijn. Dit is hoger dan de MTG waarde! Dit is niet toegestaan en er moeten geluidsmaatregelen genomen worden.

5. Bijlage 16 van tekstbijlage MultiServ akoestisch onderzoek nieuwe slakputten Opmerking: als bedenkingen niet mogelijk zijn op deze “niet bij de aanvraag behorende maar wel op gebaseerde bijlage, dan hebben de onderstaande bedenkingen betrekking op de documenten die wel bij de aanvraag behoren en op de ontwerpvergunning met alle bijbehorende documenten. Geen van de onderstaande bedenkingen zal daarmee vervallen.
Bedenkingen: 5.1. Er staan verschillende “akoestisch onderzoek nieuwe slakputten documenten op de CD behorende bij de aanvraag/ontwerp vergunning. Welke behoort bij de aanvraag? De andere zijn daarmee vervallen?
5.2. Wij gaan uit van R052641abA3.tc1 d.d. 15-2-2006, indien de andere ook bij de aanvraag horen, behouden wij het recht daar later ook nog bedenkingen op in te dienen.
5.3. Brief van LBP aan MultiServ d.d. 9-10-2006 betreffende excavators: zijn vervangen door installaties met een hogere bronbelasting (5,5 dB (A) hoger!). Wij zijn van mening dat elke verhoging uitgesloten moet worden en dat bij vervangen van installaties maatregelen genomen moet worden om op gelijk, maar beter nog, op een lagere bronbelasting uit te komen. 5.4. Akoestisch onderzoek nieuwe slakputten 15-2-2006. vervangende tabel 2.2: De installatie delen waarbij in de nacht een “dwarsstreepje in de tekst staat, staan dus ’s nachts altijd buiten bedrijf! Dit vermelden in de vergunning. (in vorige versies van deze tabel staan namelijk wel getallen). 5.5. Samenvatting blz. 3: “In situatie A is het …..te hebben : 5.5.1. ’s nachts mag het geluid nooit hoger zijn dan de vergunde 28 dB(A) (ook niet volgens de provincie: zie: “….is in de nachtperiode geen geluidruimte meer beschikbaar.) (ontwerpbeschikking d.d. 28-3-2008 blz. 17)
5.5.2. Het gegoochel met cijfers en gemiddelden heeft volgens ons alleen tot doel de grenzen op te rekken. Wij zijn het hier niet mee eens. Uitgangspunt is en moet zijn: de geluidsbelasting mag niet hoger worden (b.v. ’s nachts niet hoger dan 28dB(A)).
5.6. Samenvatting blz. 3: “De geluidsimmisie …rond industrieterrein IJmond ligt .
5.7. Wij zijn van mening dat elke verhoging van geluidsproductie verboden moet worden (Wijk aan Zee wordt al zwaar belast en er kan al niet voldaan worden aan de “normale wetgeving op geluidsgebied. Het principe dat een te hoog afgegeven MTG waarde (waar dan nog “ruimte in zou zitten) reden zou zijn om meer geluid te mogen gaan produceren is tegen elk principe van redelijkheid en is niet toegestaan. 5.8. Wij zijn het niet eens met de redenatie dat “… de meest luide bedrijfsomstandigheden in de nachtperiode, weliswaar sprake is van een hogere geluidsbijdrage in de woonomgeving, maar dat deze bijdrage belangrijk lager is dan het heersende geluidniveau. Dit vanwege Corus. Om die reden zal de geluidsbelasting van de woningen niet merkbaar verhogen.(ontwerpbeschikking d.d. 28-3-2008 blz. 17).
5.8.1. Multiserv maakt ander geluid dan Corus, waardoor (ook bij een lager geluidsniveau) het geluid merkbaar en herkenbaar is (en een verhoging dus ook merkbaar is). In de tekstbijlage van Heckett MultiServ d.d. 31-10-1997 blz. 31 staat het goed beschreven: “Op het terrein bevinden zich herkenbare geluibronnen zoals de MRP en de Gantry kranen In de tekstbijlage van MultiServ d.d. mei 2005 blz. 45 is dit aangepast in “Op het terrein bevinden zich een groot aantal relevante geluibronnen zoals ….†. Wij zijn van mening dat elke verhoging van het geluid een herkenbare en merkbare geluidsbelasting zal opleveren en dat dit niet toegestaan mag worden.
5.8.2. Geluidbelasting en beleving zijn afhankelijk van de continuïteit (repeterend of altijd aanwezig), frequenties, etc. Twee geluidsbronnen kun je dus niet zomaar optellen of wegstrepen (omdat de ene b.v. harder is dan de andere). Wij zijn van mening dat elke verhoging van geluid een hogere geluidbelasting betekend. Wij zijn van mening dat de geluidbelasting omlaag moet en niet omhoog.
5.8.3. Een hogere geluidsbelasting is niet inpasbaar (ook niet volgens de provincie: zie: “Er is geen ruimte voor geluid ’s nachts hoger dan 28 dB(A) (ontwerpbeschikking d.d. 28-3-2008 blz. 17) . 5.9. Samenvatting blz.3: “…Alara-principes… volgens ons wordt niet voldaan. De vergunningverlener moet hier kritisch onderzoek naar doen en de maatregelen in de vergunning verplicht stellen. 5.10. 2.2.2 Toekomstige situatie: nieuwe slakputten. Blz. 8: De treinen die de pannen moeten aan en afvoeren zijn een nieuwe geluidsbron deze zijn niet meegenomen in de aanvraag? Deze behoren bij deze aanvraag en niet in die van Corus omdat de treinen op het bedrijfsterrein van MultiServ rijden. Deze treinen gaan volgens de aanvraag 24 uur per dag rijden? De totale geluidsbelasting mag hiermee niet omhoog gaan (’s nachts niet boven 28 dB(A) komen) en er moet aandacht gegeven worden aan de veiligheidssignalen (zodat deze met name ’s nachts niet boven 28 dB(A) komen)
5.11. 2.2.2 Toekomstige situatie: nieuwe slakputten. Blz. 8: Gantry kranen: Het gebruik van deze kranen (ook ’s nachts) en het verhogen van productie mag niet tot gevolg hebben dat de geluidsbelasting toeneemt.
5.12. MultiServ stelt dat ze “totaal gedurende 10 weken per jaar ’s nachts dezelfde productie mag maken als overdag, met de daarbij horende geluidsniveaus (akoestisch onderzoek nieuwe slakputten 15-2-2006. Blz. 10). 5.12.1. “….is in de nachtperiode geen geluidruimte meer beschikbaar.)(ontwerpbeschikking d.d. 28-3-2008 blz. 17). Dus het is verboden om ’s nachts hetzelfde geluid te maken als overdag. 5.12.2. Brief van MultiServ aan G.S. d.d. 12-10-2006. aanvullingen op de revisievergunningsaanvraag. Opmerking gesteld door de provincie: “Onder 1.2.14 staat vermeld dat er additioneel 10 weken per jaar nachtdienst zal worden gedraaid, dit is niet inpasbaar in het geluidplaatje en moet worden verwijderd. Hier zijn wij het mee eens. Dit moet verwijderd worden uit de aanvraag en verboden worden in de vergunning.
5.13. Tabel 3.1: de rekenresultaten tonen aan dat het aangevraagde de grenswaarde van de vergunning overschrijdt. Dit moet dus verboden worden. 5.14. Blz. 14 “…Ten aanzien van de hogere geluidsbelasting in de dag- en avondperiode….worden aangevraagdWij zijn het niet eens met het inpasbaar zijn van het geluid met name in de avond periode (zie de andere opmerkingen hierover in dit document).
5.15. Blz. 14 en 15: de verschillende bedrijfssituaties, en het “overlap principe wat hier gesteld wordt (blz. 15). Vanuit het idee van MultiServ dat ze 10 weken per jaar net zoveel geluid mogen maken als overdag volgt een redenering dat ze dus ook het hele jaar met 2 beulkranen 24 uur per dag mogen werken plus alle andere installaties die ook meer en langer in bedrijf zullen zijn ’s nachts en in de weekeinden. Hier zijn wij het niet mee eens. Dit is goochelen met cijfers en begrippen met als enige doel de grenswaarden op te rekken. Dit kan en mag de vergunningsverlener niet goedkeuren. De geluidsbelasting mag nooit hoger worden. “s nachts mag b.v. de geluidsbelasting niet hoger zijn dan 28 dB(A). Als MultiServ meer of anders wil gaan produceren moet het maatregelen treffen om een verhoging van de geluidsbelasting tegen te gaan, sterker nog om deze omlaag te brengen.

Namens het bestuur van de stichting Dorpsraad Wijk aan Zee,
Jan Budding, voorzitter Douwe Buwalda, secretaris

Laatste berichten

Deel deze bericht