Bedenkingen Dorpsraad tegen gedoogbesluit mee-terugstoken afval Corus

Bedenkingen Dorpsraad tegen gedoogbesluit mee-terugstoken afval Corus

Aan het college van Gedeputeerde Staten, Directie Subsidies, Handhaving en Vergunningen,
De heer S. Bakker, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem

Betreft: Bedenking Dorpsraad Wijk aan Zee tegen gedogen inzet van afvalstoffen bij Corus Staal bv te IJmuiden
Behandeld door Douwe Buwalda, werkgroep Milieu, stichting Dorpsraad Wijk aan Zee.

Wijk aan Zee,08 oktober 2008

Geachte heer Bakker,

Wij hebben u op 06 oktober 2008 reeds bedenkingen toegezonden. Deze kunt u als vervallen beschouwen.

Onderstaande bedenkingen stellen wij in de plaats hiervan. Wij hebben bedenkingen tegen:

• Het afgeven van een gedoogvergunning, die niet door Corus is aangevraagd en dus door Gedeputeerde Staten zonder reden is afgegeven.
• De onjuiste veronderstelling dat er voldoende inzicht is verkregen om te komen tot het besluit om (mogelijke milieu en gezondheidsbedriegende) afvalstoffen opnieuw in het proces te brengen. Dit omdat o Er in de gedoogvergunning niet vermeld wordt waaruit dat inzicht bestaat. o bronnen verwezen of bijgevoegd). Er in de gedoogvergunning niet vermeld is hoe dat verkregen is (er wordt niet naar o De Raad van State heeft het terugstoken van afvalstoffen verboden omdat er geen inzicht was gekregen in de milieu gevolgen (en dus ook gezondheidsgevolgen). Dit is nog steeds niet bekend. Het is bv. niet bekend hoeveel zware metalen en dioxinen er meer in het milieu komen door dit terugstoken van afval. Eisen stellen aan wat er teruggestookt mag worden zegt niets over wat er daardoor in het milieu terecht komt en welke mogelijke milieu en gezondheidsgevolgen dit heeft. • Het afgeven van een gedoogvergunning zonder mogelijkheid tot het indienen van bedenkingen op een conceptvergunning.
• Het afgeven van een gedoogvergunning terwijl de revisievergunning over enkele weken afgeven zal worden (zoals gesteld in de gedoogvergunning zelf). Wij Stellen u dan ook de vraag waarom.
• Uw aanname dat het milieuhygiënisch aanvaardbaar is om het gestelde te gedogen. Het is niet duidelijk waarop deze aanname gebaseerd is, noch wat de mogelijke milieuhygiënische en gezondheidsgevolgen zijn.
• Uw aanname dat deze gedoogvergunning voorwaarden kan ontlenen aan het nog te nemen`herstelbesluit Corus´ .
• Het slechts stellen van voorwaarden waaraan het afval moet voldoen om te mogen worden ingezet, terwijl het gaat om welke gevolgen het heeft voor het milieu en de gezondheid ten gevolge van het inzetten van dit afval. Juist daar moeten voorwaarden aan gesteld worden en die missen wij helaas.
• Ηet niet hoeven voldoen aan de gestelde randvoorwaarden voor afval in deze gedoogd zal worden binnen de gedoogvergunning ( Met name de slikstroom uit het waterbassin van de Pelletfabriek en dikteer). • Het inzetten van het slik uit het waterbassin van de Pelletfabriek. Er is geen enkele reden waarom dit niet tijdelijk opgeslagen kan worden en pas worden ingezet zodra Corus een methode heeft gevonden om dit te laten voldoen aan acceptatiegrenswaarden.
• Het inzetten van afvalstoffen waardoor de uitstoot van dioxinen en of furanen hoger wordt,omdat dit tegen de minimalisatie verplichting ingaat.
• Het terzijde schuiven van de adviezen en opmerkingen van de VROM inspectie zoals gesteld in zijn brieven (zoals bv. d.d. 29/8/2008 kenmerk VI/NW/2008087224/EK en d.d.15/9/2008 VI/NW/2008091012/RN).

Namens het bestuur van de stichting Dorpsraad Wijk aan Zee,
Met vriendelijke groet,
Jan Budding, voorzitter Douwe Buwalda, secretaris

Het ontbreken van een analyse van het al dan niet toepassen van de verschillende afvalstoffen binnen de diverse onderdelen van Corus zoals de Pellet-, Kooks- en Sinterfabriek, in relatie tot de emissie eisen en jaarvrachten van de verschillende parameters. M.a.w. welke invloed heeft het terugstoken op de emissie van mogelijk gezondheids- en milieugevaarlijke stoffen.Wij behouden ons het recht voor deze bezwaren naar bevind van zaken aan te vullen of te wijzigen.

Laatste berichten

Deel deze bericht